Algesituasjonen

Siste periode har det i vårt område blitt observert høyere konsentrasjoner av alger og mange lokaliteter overvåker nå algesituasjonen kontinuerlig. Hovedsakelig har det vært store konsentrasjoner av ikke-toksiske alger, med spredte funn av potensielt giftige alger. Prøvene viser at det er store variasjoner mellom lokaliteter og mellom ulike dyp.

Allerede i slutten av februar kom de første rapportene om kiselalger (i hovedsak Skeletonema), men i så lave konsentrasjoner at man ikke forventer effekt på fisken. I mars kom den første rapporten om observasjoner om svepeflagellater, i hovedsak mistanke om Chrysochromulina (algen som har gitt høy dødelighet av fisk i nord), men konsentrasjonene avtok. Av de potensielt skadelige algene har kalkflagellaten Emiliania Huxleyi vært dominerende de siste ukene, ofte i kombinasjon med kiselalgen Skeletonema sp:. Begge disse er oppgitt å hver for seg kunne gi dødelighet ved rundt 20 mill./l og effekt på appetitt ved 5-10 mill./l.

Det har foreløpig ikke vært rapportert alvorlige tilfeller med algerelatert dødelighet i vårt område, men det er observert nedsatt appetitt og enkelte behandlinger av fisk har blitt avbrutt grunnet algeoppblomstring og effekter på fisken. I vårt område har det vært deler av Hordaland som har rapportert om størst oppblomstring, og det er også her prøvetakingen har vært mest intens. I løpet av uke 21 så det ut til at vi nådde toppen, og det rapporteres nå om markert nedgang i algetetthet i denne omgang.