Oppsummering lakselus hittil i 2020, Rogaland og Vestland

20/8-20

For de som ikke har tilgang til Kyst.no publiserer vi her vår oppsummering til Kyst av luseåret hittil, i PO2, 3 og 4, dvs Rogaland og Vestland fylker: Sommeren har vært krevende med lusepåslag i sør, i kombinasjon med tidvis høy temperatur i sjø. Utfordrende å håndtere fisk i sjø ved høye temperaturer. PO2: hadde […]

Les mer

Vårt e-kurs tilbud Akvademiet er klart

23/6-20

Kunnskapsplattformen Akvademiet er etablert i samarbeid mellom landets sterkeste fagmiljø innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester; Åkerblå AS, Marin Helse AS og FoMAS Fiskehelse og Miljø AS. Vi i FoMAS er glade for å kunne bidra i denne kunnskapsutviklingen, og er stolte over resultatet: https://akvademiet.no/   Les mer i dagens sak på Ilaks: Fiskehelse-trio lanserer […]

Les mer

Utkast tiltaksveileder Kontroll med lakselus

25/7-19

Utkastet (se nedenfor) er et resultat av at  Sjømat Norge våren 2018 tok initiativ for å revidere Terapiveilederen, «Behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg». Tilaksveilederen har høringsfrist 13/9-19. Høringsinstanser: se vedlegg «Informasjon ang Tiltaksveileder» Behov for en ny revisjon blant annet fordi: Luseforskriften er endret flere ganger – Miljøfokus og –regelverk er skjerpet, det samme er kravene […]

Les mer

0,2 grense kjønnsmodne hunnlus nærmer seg!

9/4-18

Fra og med mandag uke 16 til søndag uke 21 skal det i henhold til regelverk til en hver tid være færre enn 0,2 voksne hunnlus  av lakselus i gjennomsnitt per fisk i alle akvakulturanlegg. I år vil perioden dermed gjelde fra mandag 16. april til søndag 27. mai. Se ellers vedlagt utdrag fra Mattilsynets […]

Les mer

Presisering lavere lusegrenser og telleusikkerhet

7/4-17

Vi nærmer oss perioden da endringene i luseforskriften tilsier ekstra lav lusegrense. Luseforskriften krever fra i år av en maksgrense for voksne hunnlus i uke 16- 21 på 0,2 i gjennomsnitt pr fisk. MEN Mattilsynet varslet i høringsbrevet at deres praksis vil ta følgende hensyn til telleusikkerhet ved så lave tall: «En rapport fra Norsk Regnesentral har påvist utfordringer […]

Les mer

Algevarsel

6/3-17

Vi har mottatt flere meldinger fra oppdrettere om økte mengder alger i sjøen ved analyse av vannprøver og redusert siktdyp enkelte steder på Sør-vestlandet. I tillegg har Havforskningsinstuttet varslet om oppblomstring av algen Pseudochattonella sp. på Sørlandet i det siste. Vi anbefaler at samtlige lokaliteter å følge med på: – Endring i siktdyp – Endring i […]

Les mer

Klart redusert lusenivå i Hordaland siste tre år, til tross for færre avlusninger

10/1-17

Lusenivåene i Hordaland viser ved oppsummering 2016 en  nedadgående trend siste tre år, se diagram 1.  Diagram 1 (bevegelige lus viser samme trend) I samme periode har endringene i avlusningsstrategi vært store. Nedgangen i bruk av medikamentelle behandlinger har vært markert, men også hvis vi tar med de ikke-medikamentelle behandlingene har det vært en viss reduksjon i antall behandlinger […]

Les mer

Kontroll på Hordalandslusa til tross for redusert følsomhet for medikament siste tre år

22/12-16

Når det gjelder kitinsyntesehemmere og Slice, har bruken de siste tre årene vært stabil (riktignok en ørliten reduksjon, men ingen større endringer). Ser vi på medikamentelle badebehandlinger derimot, er reduksjonen stor i Hordaland. Se blå linje i vedl diagram. Den bratte reduksjonen har selvfølgelig en sammenheng med stadig økende grad av nedsatt følsomhet (man bruker ikke et medikament […]

Les mer

Nedgang i AGD

25/11-16

Høsten 2016 har et begrenset antall lokaliteter fått diagnosen AGD og det er ikke registrert dødelighet som tilskrives sykdommen. De siste ukene registreres  en reduksjon i akutte skader på gjeller forbundet med AGD. Det registreres gjellescore, -på noen lokaliteter faktisk økende, men dette er dominert av  kronisk forandringer. I disse tilfellene har gjellelamellene fortetninger og […]

Les mer

Flere påvisninger med AGD i ytre strøk, men foreløpig ingen behandlinger

26/9-16

Vi ser nå økning i både gjellescore og antall lokaliteter med positiv pcr mhp amøber i ytre strøk i Rogaland og Hordaland. Foreløpig har ingen av våre kunder funnet det nødvendig å behandle. I flere anlegg finner vi både gamle og ferske skader på gjellene, så amøbene er  ikke alene om å irritere gjellene. I […]

Les mer