Lakselus

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis salmonis) er et parasittisk krepsdyr som livnærer seg på slim, hud og vevsvæsker på laksefisk i sjø. De tilhører slekten Copepoda, og er således ikke så fjern slektning fra andre krepsdyr som krabbe, hummer og reker. Blant de parasittiske krepsdyrene i denne slekten finner vi torskens gjellemark, samt flere andre «lus» med som lever på ulike fiskearter som:

  • Lepeophtheirus pectoralis: marine flatfisk
  • Caligus elongatus : bredt vertsspekter som inkluderer laks
  • Caligus curtus: torskefisk
    (Referanse: Kabata 1979)

Selv om lakselus er naturlig forekommende på laksefisk ser vi at intensiv oppdrett av laks og ørret bidrar til å øke forkomsten av lakselus i kystnære farvann. For å begrense de negative ringvirkningene av dette er næringen pålagt øvre grenseverdier av lus og forebyggende tiltak, som beskrevet i Akvakulturdriftsforskriften og Lakselusforskriften. Forekomst av lakselus er for øvrig meldepliktig og rapporteres ukentlig til mattilsynet som er forvaltningsorgan for det gjeldende regelverket. Lusemengden langs hele norskekysten er offentlig og kan leses her: lusedata.no

På Vestlandet er tiltak mot lakselus organisert gjennom de lokale fiskehelsenettverkene som består av oppdrettsaktører og deres tilhørende fiskehelsetjenester. I FoMAS arbeider vi aktivt inn mot nettverkene for å bidra til en koordinert og langsiktig strategi mot lakselus og øvrige utfordringer i næringen. Det er særlig fokus på å reduserer negative effekter på vill laksefisk, forebyggende arbeid, forsvarlig legemiddelbruk og optimalisering av ikke-medikamentelle tiltak som rensefisk (leppefisk og rognkjeks).