Fiskehelsenettverk

Skjemaer:

Luseskjema, standard: Luseskjema_standard2017

Luseskjema, beregner stamp: Luseskjema_inkl lus i stamp_2017_001

Følgeskjema SLICE-muskelprøver: 20160721SLICE Følgeskjema MSD

 

 

Use into minty carefully. When it’s… Skin


0,2 grense kjønnsmodne hunnlus nærmer seg!

9/4-18

Fra og med mandag uke 16 til søndag uke 21 skal det i henhold til regelverk til en hver tid være færre enn 0,2 voksne hunnlus  av lakselus i gjennomsnitt per fisk i alle akvakulturanlegg. I år vil perioden dermed gjelde fra mandag 16. april til søndag 27. mai. Se ellers vedlagt utdrag fra Mattilsynets […]

Les mer

Presisering lavere lusegrenser og telleusikkerhet

7/4-17

Vi nærmer oss perioden da endringene i luseforskriften tilsier ekstra lav lusegrense. Luseforskriften krever fra i år av en maksgrense for voksne hunnlus i uke 16- 21 på 0,2 i gjennomsnitt pr fisk. MEN Mattilsynet varslet i høringsbrevet at deres praksis vil ta følgende hensyn til telleusikkerhet ved så lave tall: «En rapport fra Norsk Regnesentral har påvist utfordringer […]

Les mer

Algevarsel

6/3-17

Vi har mottatt flere meldinger fra oppdrettere om økte mengder alger i sjøen ved analyse av vannprøver og redusert siktdyp enkelte steder på Sør-vestlandet. I tillegg har Havforskningsinstuttet varslet om oppblomstring av algen Pseudochattonella sp. på Sørlandet i det siste. Vi anbefaler at samtlige lokaliteter å følge med på: – Endring i siktdyp – Endring i […]

Les mer

Klart redusert lusenivå i Hordaland siste tre år, til tross for færre avlusninger

10/1-17

Lusenivåene i Hordaland viser ved oppsummering 2016 en  nedadgående trend siste tre år, se diagram 1.  Diagram 1 (bevegelige lus viser samme trend) I samme periode har endringene i avlusningsstrategi vært store. Nedgangen i bruk av medikamentelle behandlinger har vært markert, men også hvis vi tar med de ikke-medikamentelle behandlingene har det vært en viss reduksjon i antall behandlinger […]

Les mer

Kontroll på Hordalandslusa til tross for redusert følsomhet for medikament siste tre år

22/12-16

Når det gjelder kitinsyntesehemmere og Slice, har bruken de siste tre årene vært stabil (riktignok en ørliten reduksjon, men ingen større endringer). Ser vi på medikamentelle badebehandlinger derimot, er reduksjonen stor i Hordaland. Se blå linje i vedl diagram. Den bratte reduksjonen har selvfølgelig en sammenheng med stadig økende grad av nedsatt følsomhet (man bruker ikke et medikament […]

Les mer

Nedgang i AGD

25/11-16

Høsten 2016 har et begrenset antall lokaliteter fått diagnosen AGD og det er ikke registrert dødelighet som tilskrives sykdommen. De siste ukene registreres  en reduksjon i akutte skader på gjeller forbundet med AGD. Det registreres gjellescore, -på noen lokaliteter faktisk økende, men dette er dominert av  kronisk forandringer. I disse tilfellene har gjellelamellene fortetninger og […]

Les mer

Flere påvisninger med AGD i ytre strøk, men foreløpig ingen behandlinger

26/9-16

Vi ser nå økning i både gjellescore og antall lokaliteter med positiv pcr mhp amøber i ytre strøk i Rogaland og Hordaland. Foreløpig har ingen av våre kunder funnet det nødvendig å behandle. I flere anlegg finner vi både gamle og ferske skader på gjellene, så amøbene er  ikke alene om å irritere gjellene. I […]

Les mer

AGD diagnostisert på Sør-vestlandet

1/9-16

I Rogaland og Sunnhordaland er nå det første anlegget diagnostisert med AGD og har økende gjellescore. I forkant er AGD diagnostisert lengre nord langs kysten og vi anbefaler alle om å følge med på utvikling av gjellescore i det enkelte anlegget. Utviklingen av sykdommen går raskt på høye sjøtemperaturer som nå, og fra tidligere år er dette […]

Les mer

Foreløpig ingen kliniske AGD-tilfeller

21/7-16

Gjelleovervåking har blitt intensivert de siste ukene etter en økning i gjellescore på enkelte lokaliteter i juni. Det viser seg at den økte scoren ikke ser ut å ha noen relasjon til amøben Paramoeba perurans. Det er riktignok enkelte positive pcr-prøver mhp Paramoeba perurans, men  direkte mikroskopi og histologi viser ikke klassiske AGD funn. Dette […]

Les mer

Følg med gjellescoren nå!

29/6-16

Vi anbefaler at alle matfisklokaliteter med høg salinitet øker fokus på gjellescoringer. Det er viktig å fange opp tidlige gjelleskader og avklare årsaken til disse. Tidligere år har vi sett en økning i gjellescore i juni uten at det har vært grunn til å behandle mot amøber, men forholdene kan endre seg. Det er nå […]

Les mer
 • Nettverkskontakter

  Rogaland

  Øystein Staveland
  Bremnes Seashore
  99 04 77 16
  Send epost

  Hardanger

  Kari Lillesund
  Alsaker Fjordbruk
  99 21 01 19
  Send epost

  Sunnhordland

  Lene Stokka
  Marine Harvest
  92 85 83 47
  Send epost

  Midthordland

  Erik Dahl-Paulsen
  Lerøy
  99 23 29 33
  Send epost

  Nordhordaland

  Lene Høgset
  Fishguard
  95 21 35 35
  Send epost