FoMAS sine retningslinjer for å redusere smittespredning av korona-virus

FoMAS Fiskehelse og Miljø AS vurderer fortløpende situasjonen, og oppdaterer retningslinjer etter de til en hver tid gjeldende råd som foreligger fra myndighetene.

Vårt personell innen fiskehelse er godt kjent med arbeid knyttet til smitteforebygging gjennom sin rolle, så den enkelte bruker kontinuerlig denne kompetansen i sitt møte med utfordringene knyttet til corona-situasjonen.

Som følge av avlyste møter og kurs, har vi per nå noe ledig kapasitet til å gjennomføre andre typer oppdrag og kan respondere på relativt kort tid. Ta kontakt dersom dere har oppgaver, prosjekter eller annet som dere ønsker bistand fra FoMAS til å gjennomføre.

 

Vi har bedt alle våre ansatte forholde seg til følgende retningslinjer:

 • Alle må forholde seg til FHI’s anbefalinger.
  • Hygieneråd, i.f.t. håndvask, hosting og nysing.
  • Unngå store forsamlinger
  • Redusere/kansellere reiser til et absolutt minimum
  • Unngå nærkontakt med andre mennesker, holde avstand og ikke klemme eller håndhilse.
 • FoMAS avlyser eller utsetter alt av planlagt kurs- og møtevirksomhet nærmeste periode, eventuelt gjennomføres disse som video- eller telefonmøte.
 • Alle reiser skal risikovurderes og den ansatte oppfordres også til å unngå fritidsreiser.
 • Fortrinnsvis kun en ansatt per oppdrag. Dersom FoMAS finner det nødvendig med mer enn en ansatt på ett oppdrag, skal dette risikovurderes og avklares med kunde i forkant.
 • Vi tar ikke inn praksisstudenter i denne perioden.
 • Unngår bytte av firmabiler mellom personell i denne perioden.
 • Oppfordrer ansatte til å ha hjemmekontor der mulig.
 • De ansatte skal holde seg hjemme ved sykdomstegn/symptomer.

 

Feltarbeid, fiskehelseoppdrag og hygieneinspeksjoner:

 • Risiko vurderes som lav da det er få personer som omgås, og det legges til grunn generelt god smittehygienisk adferd ved evnt. kontakt med personell. Det skal være lav terskel for å avlyse eller avbryte dersom det er forhold som tilsier økt risiko.
 • Alle oppdrag skal risikovurderes og avklares med kunde i forkant.
 • Ved anleggsbesøk skal man gjøre mest mulig ute i friluft og få tilsendt nødvendig informasjon fra kunde i forkant av besøket for å redusere kontaktpunkt og tid på anlegget.
 • Den ansatte skal kreve eget arbeidstøy og –støvler ved anleggsbesøk for å unngå å låne klær som andre nylig har brukt.
 • I tillegg til interne retningslinjer, forholder vi oss også til spesifikke retningslinjer som gis av de ulike selskaper og er i dialog med våre kunder i forkant av besøk.