ILA-kontrollområde Fusa, Samnanger og Os kommuner

Mattilsynet har nå fastsatt endelig forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Fusa, Samnanger og Os kommuner, Hordaland.
I likhet med andre kontrollområder består sonen av en indre bekjempelsessone og en ytre overvåkingssone. Forskriften medfører blant annet krav vedrørende flytting av fisk, prøvetaking og økt antall helsebesøk på anlegg i sonen.

For mer informasjon se link under, eller ta kontakt med FoMAS.

Informasjon fra Mattilsynet:
https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_fusa_samnanger_og_os_kommuner_i_hordaland_fylke.31766

Link til forskriften:
https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2018-07-19-1200?q=ILA-kontrollomr%C3%A5de%20Fusa,%20Samnanger%20og%20Os