Mattilsynet med beredskapsplan for nye sykdommer hos akvatiske dyr

Mattilsynet har laget en beredskapsplan for nye sykdommer der hovedpoenget er at det bes om informasjon om ukjente tilstander på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Ny sykdom defineres  som en nylig identifisert alvorlig smittsom sykdom som har potensial til å spre seg innen eller mellom populasjoner, for eksempel ved handel med akvatiske dyr og eller produkter av disse. Årsaken til sykdommen trenger ikke å være avklart. I begrepet ny sykdom inngår også en listeført sykdom som er identifisert hos en ny vertsart som ennå ikke er listeført som en mottakelig art (Omsetningsforskriften §5).

Planen er hovedsakelig en instruks for hvordan offentlige myndigheter skal arbeide med varsler, men den definerer også vurderingskriterier og grenser. Til eksempel bør en mistanke som ikke kan bekreftes innen 12 måneder avkreftes.

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/faglig_beredskapsplan__nye_sykdommer_hos_akvatiske_dyr.32348/binary/Faglig%20beredskapsplan%20-%20Nye%20sykdommer%20hos%20akvatiske%20dyr