Minner om ny akvakulturdriftforskrift

Vi ønsker om å minne om endringer i Akvakulturdriftforskirften.
Endringer ble gjort 19. april 2018.
Mange endringer kan ha betydning for flere av våre kunder.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822