Oppsummering lakselus hittil i 2020, Rogaland og Vestland

For de som ikke har tilgang til Kyst.no publiserer vi her vår oppsummering til Kyst av luseåret hittil, i PO2, 3 og 4, dvs Rogaland og Vestland fylker:

Sommeren har vært krevende med lusepåslag i sør, i kombinasjon med tidvis høy temperatur i sjø. Utfordrende å håndtere fisk i sjø ved høye temperaturer.

PO2: hadde på nyåret i år to episoder med klart høyere lusenivå enn tidligere år, men klarte å få ned nivået innen perioden med lavere lusegrense (pålagt i uke 16-21). I hele juni økte nivået av voksne hunnlus jevnt. Etter mange avlusninger rundt 1. juli (nær 30 % av lokalitetene avlust på ei uke) klarte de å få ned nivået i en kort periode, før vi nå (pr uke 32) ser en ny økning.

PO 3: jevnt over lavt nivå av voksne hunnlus sammenlignet med de forgående år, frem til litt ut i juni. Men fra uke 25 så vi en markert økning også her, etterfulgt av svært varierende nivå. I uke 32 kom nivået av voksne hunnlus brått opp på et klart høyere nivå enn i de forgående år.

PO 4: lå lenge – med unntak av en periode i jan/feb. – rekordlavt sammenlignet med de forgående år. Mot slutten av juni så vi en økning også her, men på et moderat nivå sammenlignet med de forgående år. De siste ukene har nivået i hovedsak vært noe avtagende.

Se også nivå voksne hunnlus  i diagrammene med helt ferske tall pr uke 33, nederst.

Avlusningsintensitet og -metoder:

I PO2 og PO3 har andel lokaliteter behandlet i år vært høyere enn i de to forgående årene, både i 1. og spesielt i 2. kvartal. Hittil i 3. kvartal ser økningen ut til å være enda større. I PO 4 ser det ut til å ha vært høy behandlingsintensitet i 1. kvartal (som i forgående år), mens det ikke har vært tilsvarende økning som i områdene lenger sør etter dette,- heller en nedgang sammenlignet med de forgående år.

Mitt inntrykk er altså at det i flere områder har kostet uvanlig mye å holde lusenivået i sjakk denne våren/ sommeren. Dette skyldes til dels episoder med svak fisk som tåler avlusning dårlig, men må sannsynligvis også ses i sammenheng med lite variasjon i avlusningsmetoder. I vår region var det PO 3 som først tok i bruk termisk avlusning i større utstrekning, med gradvis utprøving fra høsten 2015 og utover i 2016. Avlusningsmetode har altså i hovedsak vært uendret over tid. Fremdeles avluses det svært mye med termisk behandling, med noen innslag av ferskvanns- og mekanisk behandling. Vi har også sett noen forsøk med de gamle medikamentelle badebehandlingene, med i hovedsak dårlig effekt. Ved dagens metoder er det fortsatt en utfordring at mye lus faller av før selve avlusningen finner sted, og mange av disse finner dessverre veien tilbake i merdene. Det testes ut metoder for oppsamling av lus fra vannmassene, men dette er komplisert, og går dessverre for sakte.

Tendensen i sommer har vært kjappe påslag etter avlusning, i områder der lusenivået har fått bygge seg opp, i hvert fall i sund eller fjorder med begrenset utskiftning av vannmassene.

Samlet sett kan vi forvente en gradvis nedgang i lusenivå, men erfaringsmessig må områder med fjorårets høstutsett være forberedt på  en fortsatt tøff kamp mot stigende lusenivå.

Når det gjelder helsestatus har det vært et varierende sykdomsbilde med innslag av PD, ILA og pasturella. Siste uken er det diagnostisert AGD i Rogaland. Les mer om dette her.