Presisering lavere lusegrenser og telleusikkerhet

Vi nærmer oss perioden da endringene i luseforskriften tilsier ekstra lav lusegrense.

Luseforskriften krever fra i år av en maksgrense for voksne hunnlus i uke 16- 21 på 0,2 i gjennomsnitt pr fisk.

MEN Mattilsynet varslet i høringsbrevet at deres praksis vil ta følgende hensyn til telleusikkerhet ved så lave tall:

«En rapport fra Norsk Regnesentral har påvist utfordringer knyttet til potensielle falske positive

telleresultat ved lave lusegrenser. Mattilsynet vil derfor legge følgende praksis til grunn ved

håndheving av nye lusegrenser om våren og forsommeren:

Hvis det er observert et gjennomsnitt på 0,3 voksne hunnlus eller høyere én gang, anses

dette som et reelt antall over 0,2.

En enkelt eller to påfølgende tellinger som hver gir et gjennomsnitt mindre enn 0,3 voksne

hunnlus, vurderes som at det reelle lusetallet er mindre enn 0,2.

Tre påfølgende tellinger som hver har et gjennomsnitt mellom 0,2 og 0,3 voksne hunnlus,

vurderes som at det reelle lusetallet er høyere enn 0,2 i alle tre ukene.»

Det er altså mulig å ha mellom 0,2-0,3 lus i gjennomsnitt i 2 påfølgende uker uten å bryte forskriften, men teller man det også den tredje uken blir samtlige 3 uker regnet som over 0,2-grensen.

Ellers så minner vi om at 0,2 grensen er på anleggsnivå, og det er ikke noen grense for hvor mye bevegelig lus som er lov å ha. I tillegg er det ikke noen begrensninger i regelverket i forhold til å gjennomføre enkeltmerdsbehandling i perioden.

Det opplyses ellers at Barentswatch sitt Fiskehelsekart i disse seks ukene med lavere lusegrense vil merke lokaliteter som ligger over 0,2 med rødt.

På spørsmål fra oss bekreftet de at dette gjelder selv om nivået er under 0,3, og selv om de påfølgende tellingene skulle vise nivåer under 0,2. Altså ulikt den praksisen Mattilsynet kommer til å følge, der en eller to tellinger mellom 0,2 og 0,3 regnes som under 0,2 hvis påfølgende telling er under 0,2.

Ragnhild