Utkast tiltaksveileder Kontroll med lakselus

Utkastet (se nedenfor) er et resultat av at  Sjømat Norge våren 2018 tok initiativ for å revidere Terapiveilederen, «Behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg».

Tilaksveilederen har høringsfrist 13/9-19. Høringsinstanser: se vedlegg «Informasjon ang Tiltaksveileder»

Behov for en ny revisjon blant annet fordi:

Luseforskriften er endret flere ganger – Miljøfokus og –regelverk er skjerpet, det samme er kravene til god fiskevelferd – Nye legemidler på vei inn i markedet må ivaretas

 Arbeidsgruppen som har utarbeidet forslaget ønsker at veilederen skal være rettet spesifikt mot fiskehelsepersonell, med et viktig fokus på ansvarsfordelingen mellom dyreeier og fiskehelsepersonell.

20192706 Tiltaksveileder

Informasjon ang Tiltaksveileder